Valviran muistinmenetysHallinto-oikeus on ilmoittanut minulle, että minun ja Valviran välinen kiista lääkärinoikeuksieni rajoittamisesta on siirtynyt tuomareiden käsittelyyn. Nyt odotellaan tuomiota!

Tässä blogikirjoituksessa julkaisen viimeiset hallinto-oikeuteen toimitetut asiakirjat: Valviran 30.3.2021 laatiman lausuman sekä 7.5.2021 laatimani lisävastineen. Lukemalla tämän sekä kaksi edellistä blogikirjoitusta, pääset siis tutustumaan kaikkeen tuomareille toimitettuun aineistoon.

Tutustu julkaisemaani aineistoon, niin huomaat, kuinka väärin Valvira toimi rajoittaessaan lääkärinoikeuksiani. Valvira ei pysty perustelemaan mitään ja on jopa ”unohtanut”, ketkä asiantuntijat ovat vastuussa lääkärinoikeuksieni rajoittamisesta!

Mikä tulee olemaan hallinto-oikeuden ratkaisu? Jätä arvauksesi voittajasta kommentteihin.  Tein myös tähän blogikirjoitukseen sisällysluettelon, jotta hahmottaisit lisävastineeni sisällön paremmin. Voit lukea eri lukuja erikseen, jos koko lisävastine tuntuu raskaalta lukea kerralla. Eri luvuissa käsitellään aina yksi asiakokonaisuus.


Sisällysluettelo:
 1. Editiovaatimus
 2. Valviran sisäiset lääketieteelliset asiantuntijat
 3. Pöntysen kuulemisen laiminlyöminen
 4. Valviran lausuman vääristellyt siteeraukset
 5. Pöntysen laatimista potilasasiakirjoista
 6. Potilaiden etu
 7. Oppiriita-asia (lisävastineessa numeroinnissa virhe)
 8. Asiat, joista Valvira ei lausu (lisävastineessa numeroinnissa virhe) 


Valviran Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 30.3.2021 toimittaman lausuman pääset lukemaan tästä linkistä. Lausuman on allekirjoittanut Valviran ylijohtaja, psykiatri Markus Henriksson.


Hallinto-oikeudelle 7.5.2021 toimittamani lisävastine alkaa tästä:


Itä-Suomen hallinto-oikeudelle


Asia: Lisävastine Valviran lausumaan 30.3.2021 asiassa 20238/03.04.04.04.29/2020.

Valittaja ja lisävastineen antaja:

        Lääketieteen lisensiaatti Ville Pöntynen
        Jännevirta, Kuopio
        [osoite]
        [puhelinnumero]


Asian tausta:

Pöntynen valitti Valviran 31.8.2020 antamasta lääkärinoikeuksien rajoituspäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 23.11.2020 ja täydensi valitustaan 2.12.2020 ja 22.12.2020.

Valvira antoi Pöntysen valituksesta lausunnon 10.12.2020 ja 17.12.2020.

Pöntynen antoi Valviran lausunnosta vastineen 11.2.2021.

Valvira antoi Pöntysen vastineesta lausuman 30.3.2021.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 7.4.2021 päivätyssä lisävastinepyynnössään antanut Pöntyselle mahdollisuuden antaa lisävastine Valviran lausumasta.


Lisävastineen sisältö:

Pöntynen toistaa aikaisemmin lausumansa ja lausuu lisäksi seuraavaa:


1. Editiovaatimus

Pöntynen on vaatinut Valviraa toimittamaan sen asiassaan Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnalle 31.8.2020 pidettyä kokousta varten toimitetut päätösesitykset tai -luonnokset, mukaan lukien kokoukseen tuodut asiakirjat.

Pöntysen asiassa esittelijänä toiminut lakimies Saara Vallivaara on kieltäytynyt antamasta tietoa/asiakirjoja toimittamatta asiaa myöskään Valviran ratkaistavaksi viranomaisena, vaikka Pöntynen on pyytänyt valituskelpoista ratkaisua. Valvira ole lausunut hallinto-oikeudessa asiasta mitään.

Pöntynen viittaa oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimessa annetun lain 37 §:ään ja pyytää, että hallinto-oikeus hankkii asiakirjat.


1.1. Valviran valvontalautakunnasta


Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta (jatkossa valvontalautakunta) on lakisääteinen elin. Valvontalautakunnan jäsenet saavat viikkoa ennen kokousta kokouksen asialistalla olevien ammattihenkilöiden asioiden käsittelyä varten Valviran esittelijöiden laatimat päätösesitykset.

Kokouksessa 31.8.2020 oli käsiteltävänä 16 asiaa ja käsittelyaika oli keskimäärin 10 minuuttia asiaa kohden. Tähän aikaan sisältyvät 11 esittelijän ja puheenjohtajien vaihdot, vm. edestakaisin. Kokouksessa ei asiakirjoihin tutustumiseen ole ollut aikaa.

Valvontalautakunnan jäsenille toimitetaan ennalta pääsääntöisesti vain kunkin asian päätösesitys. Ammatinharjoittajan vastinetta tai hänen hankkimiaan asiantuntijalausuntoja ei toimiteta ennalta ilman erillistä pyyntöä eikä niitä tuoda myöskään kokoukseen paikalle. Valvontalautakunta joko hyväksyy päätösesityksen, tekee siihen muutoksia tai hylkää päätösesityksen.

Kuvaus valvontalautakunnan toiminnasta KK 206/2019 vp (eduskunta.fi) Liite 1, kirjallinen kysymys KK 206/2019.


1.2. Pöntysen pyynnöt saada asiansa päätösesitys nähtäväkseen

Pöntynen pyysi päätösesitystä asiassaan ensimmäisen kerran 17.8.2020, eli ennen valvontalautakunnan kokousta 31.8.2020.

Lakimies Saara Vallivaara vastasi 17.8.2020: ”Vastauksena pyyntöönne 17.8.2020 totean, että Valvira ei luovuta teille pyytämäänne asiakirjaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 11 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin kohdan mukaan asianosaisella ei ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta esittelymuistioon, ratkaisuehdotukseen ja niihin verrattavaan muuhun asian valmistelua varten viranomaisen laatimaan asiakirjaan ennen kuin asian käsittely on kysymyksessä olevassa viranomaisessa päättynyt.” Liitteet 2–3 (sähköpostit 17.8.2020). [Liite 2, Liite 3]

Pöntynen pyysi päätösesitystä toistamiseen 1.9.2020: ”Pyydän viivytyksettä toimittamaan minulle eiliseen valvontalautakunnan kokoukseen laatimanne päätösesityksen asiastani.”

Vallivaara vastasi samana päivänä: ”Valviran päätös 31.8.2020 ammatinharjoittamisestanne toimitetaan teille tiedoksi saantitodistusta vastaan hallintolain 60 §:n mukaisesti... Valvira on lähettänyt päätöksen teille, lähetystunnus on RS743581939FI. ” Liitteet 4–5 (sähköpostit 1.9.2020). Vallivaara ei siis edes vastannut pyyntöön. [Liite 4, Liite 5]

Pöntynen kysyi 2.9.2020: ” Onko valvontalautakunnalle toimittamanne päätösesitys ja valvontalautakunnan 31.8.2020 antama päätös täsmälleen sama asiakirja?”.

Vallivaara vastasi samana päivänä: ”Asianne ratkaisuun osallistuneet valvontalautakunnan jäsenet saivat päätösesityksen ennen asian ratkaisemista ja asia ratkaistiin esityksen mukaan.” Vallivaara ei siis vastannut Pöntysen kysymykseen. Liitteet 6–7 (sähköpostit 2.9.2020) [Liite 6, Liite 7]

Pöntynen jatkoi 2.9.2020: ”Milloin ja missä muodossa (kirjallisesti vai sähköisesti) päätösesitys toimitettiin valvontalautakunnan jäsenille?

Mikä muita asiakirjoja valvontalautakunnan jäsenille toimitettiin tutustuttavaksi? Milloin nämä asiakirjat toimitettiin?”

Vallivaara vastasi 3.9.2020: ”Valvontalautakunnan jäsenet saivat kirjallisen päätösesityksen ennen asian ratkaisemista. Heillä on ollut mahdollisuus tutustua asiassa saatuun selvitykseen.” Liitteet 8–9 (sähköpostit 2.9.2020 ja 3.9.2020) [Liite 8, Liite 9]

Pöntynen lähetti 22.10.2020 tietopyynnön Valviran kirjaamoon: ”Pyydän toimittamaan kiireisesti ja ensisijaisesti sähköisesti esittelijä Saara Vallivaaran Valviran valvontalautakunnalle 31.8.2020 asiassani (Dnro V/40096/2018) laatiman päätösesityksen, esittelymuistion, ratkaisuehdotuksen ja niihin verrattavat muut asian valmistelua varten laaditut asiakirjat.”

Vallivaara vastasi 5.11.2020 ”...Asianne ratkaisuun osallistuneet valvontalautakunnan jäsenet saivat päätösesityksen ennen asian ratkaisemista ja asia ratkaistiin esityksen mukaan valvontalautakunnan kokouksessa 31.8.2020. Valviran päätös 31.8.2020 lähetettiin teille saantitodistuskirjeenä...” Liitteet 10–11 (sähköpostit 22.10.2020 ja 5.11.2020). Vallivaara ei vastannut pyyntöön eikä asiaa saatettu kirjaamosta tai Vallivaaran toimesta Valviran ratkaistavaksi viranomaisena. [Liite 10, Liite 11]


1.3. Pöntynen pyytää valituskelpoista päätöstä

Pöntysen viesti 10.11.2020 Vallivaaralle: ”Pyydän edelleen Valviraa toimittamaan minulle Valviran valvontalautakunnan kokousta 31.8.2020 varten asiassani toimitetut asiakirjat, mm. päätösesityksen. Pyydän edelleen Valviraa kertomaan, minä päivänä kyseiset asiakirjat lähetettiin Valviran valvontalautakunnan jäsenille. Mikäli en saa vieläkään pyytämiäni tietoja, pyydän saada valituskelpoisen päätöksen.”

Viestiin ei vastattu.

Pöntynen tiedusteli 2.12.2020: ”Miksi ette ole vastanneet tietopyyntööni julkisuuslain mukaisessa määräajassa?”

Vallivaara vastasi 11.12.2020: ”Kuten olen aikaisemmissa vastauksissani (2.9.2020 ja 3.9.2020) todennut, asianne ratkaisuun osallistuneet valvontalautakunnan jäsenet saivat päätösesityksen ennen asian ratkaisemista ja asia ratkaistiin esityksen mukaisesti. Valvontalautakunnan jäsenille lähetetään kokouksessa käsiteltävien asioiden päätösesitysluonnokset liitteineen viikkoa ennen kokousta, kuten toimittiin myös ennen valvontalautakunnan kokousta 31.8.2020. Koska asiaanne koskevaa päätösesitysluonnosta muokattiin 28.8.2020 esittämänne suullista kuulemista koskevan vaatimuksen vuoksi, valvontalautakunnan jäsenet saivat ennen asian ratkaisemista päätösesityksen, jonka mukaisesti asia ratkaistiin. Päätösesitysluonnos on asian valmistelua varten laadittu asiakirja, jota ei luovuteta, kuten viestissäni 17.8.2020 olen todennut.

Asiassa katsottiin tarpeelliseksi hankkia asiantuntijalausunnot, jotka toimitettiin teille selityspyynnön yhteydessä. Asian arvioinnissa on otettu huomioon nämä lääketieteen asiantuntijoiden lausunnoissaan esittämät näkemykset. Näin ollen Valviralla ei ole sellaisia asiaanne koskevia asiakirjoja, joita teille ei olisi luovutettu. Tästä syystä varmistan, että haluatteko edelleen asiassa valituskelpoisen päätöksen?” Liitteet 12–14 (10.11.2020, 2.12.2020 ja 11.12.2020). [Liite 12, Liite 13, Liite 14]

Vallivaara kutsui nyt päätösesitystä päätösesitysluonnokseksi ja toisaalta päätösesitykseksi. Kohdassa, jossa Vallivaara kertoo, että asiakirjaa ei luovuteta, nimike on päätösesitysluonnos.

Pöntynen toteaa, että kyseessä on päätösesitys, jonka perusteella valvontalautakunta tekee ratkaisun. Joka tapauksessa päätösesitysluonnos on julkisuuslain tarkoittama muu viranomaisen asian valmistelua varten laatima asiakirja (julkisuuslain 11 § 2 mom. 3. kohta), josta asianosaisella on tässä tilanteessa ollut oikeus saada tieto.

Pöntynen oli pyytänyt valituskelpoista päätöstä. Vallivaaran kohdennus ”tästä syystä” jättää epäselväksi, mitä Vallivaara on halunnut varmistaa ja miksi.


1.4. Yhteenveto

Pöntynen on useita kertoja viiden kuukauden aikana pyytänyt valvontalautakunnalle asiassaan toimitettuja päätösesityksiä ja muita asiakirjoja, ja viimeisessä viestissään 10.11.2020 nimenomaan valituskelpoista päätöstä. Tuloksetta.

Asianosaisella on julkisuuslain mukaan oikeus saada tieto esittelymuistiosta, ratkaisuehdotuksesta ja niihin verrattavasta muusta asian valmistelua varten viranomaisen laatimasta asiakirjasta, kun asian käsittely on kysymyksessä olevassa viranomaisessa päättynyt. Vallivaaran/Valviran menettely ei ole perusteltavissa julkisuuslain nojalla. Se on omiaan synnyttämään luottamuspulan viranomaisen toimintaa kohtaan.


2. Valviran sisäiset lääketieteelliset asiantuntijat

Valvira kertoo lausumassaan perustaneensa turvaamispäätöksensä eli Pöntysen ammattioikeuksien rajoittamisen 1) Salmelan asiantuntijalausuntoon sekä 2) Valviran itsenäiseen arvioon.

Kuten valituksen kohdissa 5.2. ja 10.2. on todettu, poikkeavat Valviran päätöksen perusteet Salmelan asiantuntijalausunnossa esittämistä johtopäätöksistä. Valviran itsenäinen arvio on siis ollut ratkaisevassa roolissa Pöntysen lääkärinoikeuksien rajoittamisesta päätettäessä.

Pöntysen oikeusturvan kannalta on olennaista tietää, kuka tai ketkä ovat osallistuneet Valviran itsenäisen arvion laadintaan. Valvira ei halua tähän vastata, vaan vetoaa lausumassaan ”muistamattomuuteen” ja siihen, ettei Valviran sisäisiin konsultointeihin osallistuneita henkilöitä ole tarkoituksenmukaista merkitä päätökseen.

Sähköpostissa 6.9.2019 esittelijä Vallivaara on kuitenkin kertonut: ”Olen keskustellut tässä vaiheessa asiasta osastomme ryhmäpäälliköiden Kaisa Rialan, Kirsi Liukkosen ja Helena Mönttisen kanssa sekä osaston johtajan Tarja Holin kanssa.” (Liite 15) Kyseinen sähköposti on myös ollut Pöntysen 23.11.2020 valituksen liitteenä.

Ehkä Valviran nykyistä ”muistamattomuutta” selittää se, että kyseisistä henkilöistä ainoastaan johtaja Tarja Holi on koulutukseltaan lääkäri. Näin ollen heistä vain Holi on ollut konsultoitavissa lääketieteellisiin kysymyksiin liittyen. Kuten Pöntynen on valituksen kohdassa 1 todennut, johtaja Holi on osallistunut esteellisenä Pöntysen asian käsittelyyn.

Valikoivaa ”muistamattomuutta” liittyy myös Valviran väitteeseen, ettei sisäisiin konsultointeihin osallistuneita henkilöitä merkitä päätöksiin. Päinvastainen käy ilmi esimerkiksi seuraavista Valviran päätöksistä:
 • Dnro 3016/05.01.03.00/2011
 • Dnro 456/06.02.01.00/2013
 • Dnro 979/06.02.00/2012
 • Dnro 888/06.02.00/2013
 • Dnro 549/06.02.01.00/2014
 • Dnro 341/06.02.01.00/2015
Jokaisessa yllä mainitussa päätöksessä Valvira on rajoittanut lääkärin ammattioikeuksia niin, ettei kyseinen lääkäri ole saanut enää hoitaa kilpirauhassairauksia eikä määrätä niiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä. Jokaisessa päätöksessä Valvira on yksilöinyt Valviran sisäisesti lääketieteellisissä kysymyksissä konsultoimat henkilöt päätökseen lääketieteellisinä asiantuntijoina. Hallinto-oikeus pyytänee tarvittaessa kyseiset päätökset Valvirasta.

Lausumassaan Valvira ei kerro, miksi se on Pöntysen asiassa poikennut olennaisesti vakiintuneesta käytännöstä jättäessään merkitsemättä sisäisiin konsultointeihin osallistuneet lääketieteelliset asiantuntijat Pöntysen päätökseen. Valviran päätös ei vastaa hallintolain 45 §:ssä säädettyä. Valvira ei myöskään kerro, miksi se pyrkii tietoisesti harhauttamaan hallinto-oikeutta.

Kiistattomana johtopäätöksenä voidaan todeta, että ainoa tiedossa oleva Valviran sisäiseen lääketieteelliseen konsultointiin osallistunut henkilö Pöntysen asiassa on johtaja/lääkäri Tarja Holi. Kuten aiemmin todettu, Holi on osallistunut esteellisenä Pöntysen asian käsittelyyn. Valviran päätös on tämän vuoksi kumottava.


3. Pöntysen kuulemisen laiminlyöminen

Ryhmäpäällikkö Liukkonen ja esittelijä Vallivaara ovat 
sähköpostiviesteissään 13.7.2020 ja 7.8.2020 (Liitteet 16–17) luvanneet Pöntyselle mahdollisuuden toimittaa täydennyksen eli lisäselvityksen 19.8.2020 mennessä. [Liite 16, Liite 17]

Kuten Pöntynen on valituksessaan (kohta 5.2.) ja vastineessaan (s. 6–7) kuvannut,  Vallivaara kertoi sähköpostissaan 14.8.2020 (Liite 18), että Valvira oli tehnyt ratkaisun Pöntysen asiassa. Täten Valviran ratkaisu oli tehty ennen kuin sovittu täydennys eli lisäselvitys oli edes saapunut Valviraan. Pöntysen täydennyksellä ei tulisi olemaan mitään merkitystä. 

Yllä olevaa ei muuta muuksi se, että Valvira on päätösasiakirjaan kirjannut Pöntysen täydennyksen saapuneen Valviraan. Päätösasiakirjan ratkaisu oli identtinen Valviran Pöntyselle 14.8.2020 kertoman ratkaisun kanssa. Valvira oli tehnyt ratkaisunsa jo ennen täydennyksen saapumista, minkä Vallivaaran sähköposti vahvistaa.


4. Valviran lausuman vääristellyt siteeraukset

Valvira kirjoittaa, että Pöntysen mukaan perusoikeuksia ei voi rajoittaa sillä perusteella, että potilasturvallisuus sitä edellyttää. Pöntynen ei ole vastineessaan (s. 13) lausunut kyseisellä tavalla.

Suora lainaus Pöntysen vastineen sivulta 13: ”Perusoikeuksia ei voida rajoittaa vain perustein ”koska asiassa voidaan” (so. koska me voimme) ja ”koska potilasturvallisuus sitä vaatii”. Jokaisen perusoikeuden rajoituspäätöksen pitää perustua lakiin ja tosiseikkoihin. Viranomaisen on voitava kertoa tosiasialliset perustelut avoimesti.”

Jo valituksessaan (kohta 5.2.) Pöntynen on lausunut: ”Valvira voi rajoittaa lääkärin ammattioikeuksia silloin, kun potilasturvallisuus sitä edellyttää, eivätkä lievemmät seuraamukset ole riittäviä potilasturvallisuuden varmistamiseksi.”

Pöntynen pitää potilasturvallisuutta erittäin tärkeänä ja on aina ollut tietoinen, että potilasturvallisuuden konkreettinen vaarantuminen voi edellyttää Valviralta perusoikeuksiin puuttuvia turvaamistoimenpiteitä.

Pöntynen on sen sijaan osoittanut, ettei Valviralla ole näyttöä potilasturvallisuuden vaarantumisesta, eikä Valviralla tämän vuoksi ole perustetta rajoittaa Pöntysen lääkärinoikeuksia.

Valvira kirjoittaa edelleen ”Pöntysen katsovan Valviran päätöksen olevan kohtuuton eikä turvaamistoimenpidettä tarvita potilasturvallisuuden varmistamiseksi”.

Vastineensa sivulla 13 Pöntynen on tosiasiassa lausunut: ”Valvira ei päätöksessään eikä lausunnossaan perustele, kuinka Pöntysen perusoikeuksiin kuuluvan ammatinharjoittamisen rajoittaminen on ollut oikeasuhtaista ilman todellista näyttöä epäasianmukaisesta ammatinharjoittamisesta tai potilasturvallisuuden vaarantumisesta.”

Pöntynen ei ole kiistänyt Valviran oikeutta turvaamistoimenpiteisiin, mikäli sellaisiin on tarvetta. Valvira ei kuitenkaan ole pystynyt osoittamaan minkäänlaista potilasturvallisuuden vaarantumista Pöntysen hoidoissa, joten oikeudellista perustetta määrätä turvaamistoimenpide ei ole ollut.

Valviran lausumassa esitetyt vääristellyt siteeraukset ovat omiaan antamaan virheellisen mielikuvan Pöntysen lääkärin etiikasta.


5. Pöntysen laatimista potilasasiakirjoista

Kuten Pöntynen on vastineessa (s.2–5) yksiselitteisesti osoittanut, on Pöntysen laatimista potilasasiakirjoista ilmennyt kaikki potilaiden hoidon kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot. Valvira on laiminlyönyt velvollisuutensa hankkia asian selvittämisen kannalta tarvittavat asiakirjat.

Lausumassaan Valvira ei esitä lainkaan perusteluja tai näyttöä, jolla se kumoaisi Pöntysen vastineessa esittämän.


6. Potilaiden etu

Lausumassaan Valvira väittää, että ”Pöntynen ei ole kuitenkaan toiminut kaikilta osin potilaiden edun mukaisesti lääkehoidon toteuttamisessa”.

Mitkä ja missä ovat Valviran perustelut väitteelleen? Kenen potilaan edun mukaisesti Pöntynen ei ole toiminut? Kuinka Pöntysen olisi tullut Valviran mielestä toimia?

Valviran väite tulee jättää perustelemattomana ja paikkansapitämättömänä huomiotta.


[Lisävastineessa on tapahtunut numeroinnissa virhe. Lisävastineessa numerointi on kuten blogikirjoituksessa: numerot 7, 8 ja 9 puuttuvat. Blogikirjoitus on identtinen lisävastineen kanssa.]


10. Oppiriita-asia

Pöntynen on valituksessaan (kohta 3.) ja vastineessaan (s. 11–12) yksiselitteisesti osoittanut, että kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon liittyy endokrinologien välinen oppikiista, jota Valvira ei ole päätöksessään huomioinut.

Lausumassaan Valvira ei esitä lainkaan perusteluja tai näyttöä, jolla se kumoaisi Pöntysen vastineessa esittämän.


11. Asiat, joista Valvira ei lausu

Valvira ei lausu mitään seuraavista Pöntysen vastineessa esittämistä seikoista:

• Suullista kuulemista koskevan pyynnön hylkääminen on vakavasti loukannut Pöntysen oikeusturvaa.

• Johtaja Tarja Holi on osallistunut esteellisenä asian käsittelyyn ja Valviran päätös on sen vuoksi kumottava.

• Salmela on antanut asiantuntijalausunnon Valviralle esteellisenä.

• Valviran Pöntyselle antama ohjeistus on ollut ristiriidassa päätöksen perusteluiden kanssa, joten Valvira on rikkonut luottamuksensuojaa.

• Valvira on toiminut virheellisesti rajoittaessaan Pöntysen ammattioikeuksia kokeelliseen hoitoon vedoten.


Johtopäätökset

Pöntynen katsoo, ettei Valvira ole pystynyt kumoamaan Pöntysen valituksessa ja vastineessa esittämää.

Valviran päätös tulee kumota.


Kuopiossa 7.5.2021


Ville Pöntynen, yleislääkäri, Kuopio


Liitteet/viitteet:

1. Kirjallinen kysymys KK 206/2019

2. Pöntysen 17.8.2020 sähköpostilla esittämä tietopyyntö

3. Vallivaaran 17.8.2020 sähköpostilla antama vastaus Pöntysen tietopyyntöön

4. Pöntysen 1.9.2020 sähköpostilla esittämä tietopyyntö

5. Vallivaaran 1.9.2020 lähettämä sähköposti Pöntysen tietopyyntöön liittyen

6. Pöntysen 2.9.2020 sähköpostilla esittämä ensimmäinen tietopyyntö

7. Vallivaran 2.9.2020 sähköpostilla antama vastaus Pöntysen tietopyyntöön

8. Pöntysen 2.9.2020 sähköpostilla esittämä toinen tietopyyntö

9. Vallivaran 3.9.2020 sähköpostilla antama vastaus Pöntysen tietopyyntöön

10. Pöntysen 22.10.2020 sähköpostilla esittämä tietopyyntö Valviran kirjaamoon

11. Vallivaaran 5.11.2020 lähettämä sähköposti Pöntysen tietopyyntöön liittyen

12. Pöntysen 10.11.2020 sähköpostilla esittämä tietopyyntö ja pyyntö saada valituskelpoinen päätös

13. Pöntysen 2.12.2020 sähköposti, jossa tiedustellaan, miksei Valvira ole vastannut julkisuuslain mukaisessa määräajassa

14. Vallivaaran 11.12.2020 lähettämä sähköposti Pöntysen tietopyyntöön liittyen

15. Vallivaaran 6.9.2019 lähettämä sähköposti, josta käyvät ilmi Pöntysen asian käsittelyyn osallistuneet Valviran virkamiehet

16. Liukkosen 13.7.2020 lähettämä sähköposti Pöntysen kuulemiseen liittyen

17. Vallivaaran 7.8.2020 lähettämä sähköposti, jossa ilmoitetaan määräaika lisäselityksen/selityksen toimittamiselle

18. Vallivaaran 14.8.2020 lähettämä sähköposti siitä, mitä Vallivaara aikoo esittää valvontalautakunnalle Pöntysen asiassa

Kommentit

 1. Onnea Ville tulevaan👍🏻josko meitä kilpirauhaspotilaita vihdoinkin alettaisiin hoitaa oikein🤔😥

  VastaaPoista
 2. Täällä henkiset tukijoukot toivovat oikeudenmukaista päätöstä. On ylipäätään vääryys, että joudut vuosikaudet tätä asiaa, omaa kiistatonta ammattitaitoasi, näin puolustamaan. Seija Kuusinen

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mielelläni sen teen, kun minulla on siihen valmiudet ja voimia :-)

   Kiitos tukijoukkojen tuesta!

   V

   Poista
 3. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja vakava tuomioistuimen ratkaisu, ei vain Villen kannalta, vaikka tietysti hänenkin, vaan kaikkien kansalaisten. Näyttää ilmeiseltä, että virkamiehet ovat tässä asiassa erehtyneet ja puolustavat itseään ja toimiaan 'henkensä edestä' väistellen ja puhutellen tuomioistuinta lakijargonin avulla ja veronmaksajien rahoilla. Mitä voidaan tehdä yhdelle meistä, voidaan tehdä meistä jokaiselle. - Ovatkohan Valviran virkamiehet tietoisia asian kiinnostavuudesta tuhansille kansalaisille. Entä Itä-Suomen hallinto-oikeus? Saako Suomessa oikeutta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täsmälleen näin. Viis minun luvistani, minä pärjään hyvin ilmankin (en olisi muuten niitä riskeeraanutkaan). Mutta millään viranomaisella ei saa olla valtaa tehdä oman intressipiirinsä mukaisia päätöksiä, joista potilaat (ja/tai kansalaiset) kärsivät. Kyse on paljon muustakin kuin kilpirauhaspotilaiden hoidosta, kuten totesit.

   Rakenteellisen korruption määrä ja syvyys on todella järkyttävää ja sitä hyväkseen käyttävien moraali näyttää olevan olematon. Kuinka joku voi puolustaa itseään ja kavereitaan kasvojen menetykseltä hyväksyen samalla tuhansien (kilppari)potilaiden elämänlaadun heikentymisen?

   V

   Poista
 4. Jeij, tsemppiä matkaan Ville! Teet hiton hyvää työtä!!

  VastaaPoista
 5. Ville olet loistava lääkäri! Tsemppiä!

  VastaaPoista
 6. Todella pöyristyttävää lukea millaista mielivaltaa virkamiehemme/-naisemme
  harjoittavat yhteiskunnan varoilla säilyttääkseen kasvonsa ja virkansa.
  Ja vielä kun se tehdään kansalaisten terveydellä.
  Olet loistava lääkäri ja luennoitsija, sinun avullasi olen osannut esittää oikeita
  minua koskevia kysymyksiä omalle lääkärilleni.
  Ja saanut asiat ja voinnin paremmaksi. Kiitos!
  Toivon sydämestäni, että saat oikeutta ja pääset auttamaan meitä.
  Tsemppiä ja halauksia!

  VastaaPoista
 7. Ei voi kun ihailla ja kunnioittaa suoraselkäistä toimintaasi näitä likaisia (korruptoituneita) tuulimyllyjä vastaan taistellessasi: eläköön rehellisyyyesi!! - se maan perii! Kiitos kun taistelet meidän kilpparipotilaiden puolesta. ❣️ Voimia!
  P. S. Lopulta paha saa aina palkkansa !
  Ent. hja Leena Neijonen

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Valviran salattu elämä

Ensimmäinen ilmianto

Endokrinologiyhdistyksen bluffi paljastuu