Valviran salattu elämä

Hävisin hallinto-oikeudessa. En saanut lääkärinoikeuksiani takaisin. Olen hakenut hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Tässä blogikirjoituksessa julkaisen hallinto-oikeuden päätöksen ja valituslupahakemukseni korkeimmalle hallinto-oikeudelle mitään pois jättämättä.

Tervetuloa tutustumaan suomalaiseen rakenteelliseen korruptioon!Valviran sisäiset asiantuntijat kokoontuvat ylijohtaja Markus Henrikssonin johdolla.


Valituslupahakemuksessani on kolme tärkeää pointtia: 

1. Valviran johtaja Tarja Holi on osallistunut asiani käsittelyyn esteellisenä. Olen kuvannut Holin esteellisyyttä useissa aikaisemmissa blogikirjoituksissani. Hallinto-oikeus ei pitänyt Holia esteellisenä, muttei perustellut tulkintaansa lainkaan.

2. En ole saanut nähdä, mitä dokumentteja Valvira on toimittanut valvontalautakunnalle. Dokumentit ovat julkisuuslain piirissä, mutta Valvira ei ole niitä minulle luovuttanut. En tiedä mihin dokumentteihin valvontalautakunnan rajoituspäätös perustuu. Olen käsitellyt asiaa edellisessä blogikirjoituksessani otsikolla Editiovaatimus. Hallinto-oikeus ei pitänyt näitä dokumentteja tärkeänä, koska hallinto-oikeuden mielestä tulisin dokumenttien sisällöstä huolimatta joka tapauksessa häviämään.

3. Valvira käyttää lääkärinoikeuksia rajoittaessaan ulkoisten asiantuntijoiden lisäksi sisäisiä asiantuntijoita, jotka ovat Valviran omia virkamiehiä. Valviran sisäiset asiantuntijat ovat osallistuneen lääkärinoikeuksieni rajoittamiseen, mutta minulle ei kerrota keitä he ovat, enkä ole saanut nähdä yhtään heidän laatimaansa dokumenttia. Kuulemiseni on laiminlöyty, mutta hallinto-oikeuden mielestä Valviran salaseuralla on oikeus toimia näin. Hallinto-oikeuden perustelut olivat epäselvät ja puutteelliset.  Valituslupahakemukseni korkeimmalle hallinto-oikeudelle on sellaisenaan alla.


KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE

  

VALITUSLUPAHAKEMUS JA VALITUS

 

PÄÄTÖS, JOTA VALITUSLUPAHAKEMUS JA VALITUS KOSKEVAT

 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 27.9.2021, nro 1972/2021 (Dnro: 20238/03.04.04.04.29/2020)

(päätös, valitusosoitus sekä selvitys valitusajankohdan alkamisen ajankohdasta liitteenä)

 

VALITUSLUVAN HAKIJA JA VALITTAJA: 

Lääketieteen lisensiaatti Ville Pöntynen
[osoite]
[puhelinnumero]


I VALITUSLUPAHAKEMUS

 

ASIAN TAUSTA JA PERUSTEET VALITUSLUVAN MYÖNTÄMISELLE


Asian tausta

Ville Matti Sakari Pöntynen (110978-XXX) on laillistettu yleislääkäriksi vuonna 2008. Pöntynen on lääkärinuransa aikana hoitanut monipuolisesti päivystyksellisiä ja pitkäaikaissairauksista kärsiviä potilaita sekä tehnyt yleislääkärille tavanomaisia toimenpiteitä.

Potilaat eivät ole valittaneet tai kannelleet Pöntysen antamasta kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta. Potilasvakuutuskeskukseen ei ole tehty hoitovahinkoilmoitusta Pöntysen kilpirauhashoidoista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) antoi Pöntyselle 5.2.2018 kirjallisen varoituksen ja ilmoitti jatkavansa Pöntysen ammatinharjoittamisen valvontaa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto peruutti päätöksellään 14.6.2018 Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksymisen (Pöntynen).

Valvira rajoitti 31.8.2020 Pöntysen oikeutta harjoittaa lääkärin ammattia siten, että hän ei saa hoitaa kilpirauhassairauksia eikä määrätä apteekista toimitettavaksi ensisijaisesti niiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Lisäksi Valvira kehotti Pöntystä huolehtimaan kortikosteroideja määrätessään siitä, että hoidolle on yleisesti hyväksytty lääketieteellinen peruste.

Itä-Suomen hallinto-oikeus pysytti Valviran viimeksi mainitun päätöksen päätöksellään 27.9.2021. Hallinto-oikeus hylkäsi samalla Pöntysen vaatimuksen saada luettavakseen esittelijä Saara Vallivaaran päätösesitykset, joita Pöntynen oli asian hallinnollisen käsittelyn aikana pyytänyt toistuvasti sekä Vallivaaralta että Valviralta virastona. Valvira ei ollut antanut asiassa edes valituskelpoista päätöstä.Valituslupahakemuksen perusteet:

1. Valviran valvontaosaston johtaja Tarja Holi on osallistunut valituksenlaisen asian käsittelyyn esteellisenä

1.1. Valviran valvontalautakunta antoi Pöntyselle kirjallisen varoituksen 5.2.2018. Puheenjohtajana valvontalautakunnassa oli Valviran valvontaosaston johtaja Tarja Holi.

1.2. Itä-Suomen aluehallintoviraston (Avi) ylitarkastaja Ritva Makkonen otti sähköpostitse yhteyttä Valviraan jo kaksi viikkoa myöhemmin (20.2.2018) ja pyysi Holilta ohjeita siitä, tulisiko Lääkärikeskus Lupauksen vastaava johtaja (Pöntynen) vaihtaa mainitun kirjallisen varoituksen vuoksi.

1.3. Holi ohjeisti Makkosta samana päivänä (20.2.2018): ”Oma näkemykseni on, että henkilö on toteuttanut useammanlaista epäasianmukaista hoitoa, joten todetut epäasianmukaisuudet eivät ole vain yhtä asiaa koskevia tai kapea-alaisia. Lisäksi on huomion arvoista, että hän ei itse ymmärrä ja juurikaan näe puutteita toiminnassaan. On vaikea nähdä, että tämän kaltainen henkilö olisi pätevä vastaamaan yksityisen lääkäripalveluja tuottavan toimintayksikön toiminnasta ja mm. sen omavalvonnasta. Tämä on minun mielipiteeni asiaan, mutta luvan antanut viranomainen tietysti päättää asiasta.”

1.4. Avi peruutti 14.6.2018 Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksymisen.

1.5. Valviran valvontaosaston korkein lakimies ryhmäpäällikkö Kirsi Liukkonen on ratkaisun jälkeen Yle uutisten haastattelussa 3.7.2018 painottanut sitä, ettei Valvira ole ohjeistanut eikä sillä olisi oikeuttakaan ohjeistaa aluehallintovirastoa.

1.6. Ammattihenkilölain 24 §:n mukaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisena aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden ohjauksessa ja valvonnassa. Yleisellä tasolla Avi on siis Valviran ohjauksen alainen. Tässä tapauksessa on ollut kysymys yksittäisestä asiasta, jota pohjustaneen turvaamistoimiasian ratkaisemiseen Holi oli puheenjohtajana osallistunut. Yksityisen terveydenhuollon luvat eivät asiaryhmänäkään kuulu valvontaosastolle, jolla Holi työskenteli, vaan lupaosastolle.
 • Todettakoon, että Makkosen ja Holin yllä mainitut viestit luovutettiin käytettäviksi vasta Itä-Suomen hallinto-oikeuden määräyksellä 17.9.2019 (19/0423/2).
1.7. Hallinto-oikeus on päätöksessään 1.7.2020 (lupa-asia) todennut, että ”Valviran valvontaosaston johtajan (Holi) Itä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajalle antamassa sähköpostivastauksessa (20.2.2018) on ollut kyse yksittäisen virkamiehen epävirallisesta ja aluehallintovirastoa sitomattomasta mielipiteestä aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvassa asiassa". Hallinto-oikeus on 27.9.2021 antamassaan rajoituspäätöksessä toistanut tämän lausuen, että Holin sähköpostivastauksesta tai muustakaan selvityksestä ei ilmene sitovaa ennakkokäsitystä tai sellaista epäasiallista asennoitumista, jonka johdosta luottamuksen Holin puolueettomuuteen Pöntysen ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista koskevassa asiassa voitaisiin katsoa (hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa edellytetyllä tavalla) vaarantuneen. Hallinto-oikeus ei lausu enemmälti Holin esteellisyydestä viimeksi mainittua asiaa Valvirassa valmisteltaessa.

1.8. On itsestään selvää, että Avilla on ollut toimivalta lupa-asiassa, mitä se päätöksessään on korostanut. Makkosen yhteydenotto Holiin ja Holin vastaus jäävät kuitenkin vaille ymmärrettävää selitystä. ”Henkilökohtaista mielipidettä” tuskin olisi Valviran valvontaosaston johtajalta hänen juuri ratkaisemassaan asiassa pyydetty, jollei sille olisi ollut tarkoitus antaa painoarvoa. Ennen kaikkea Holi olisi voinut ja hänen olisi tullut asemassaan ja pitkän kokemuksensa tuomalla viisaudella vastata Makkosen tiedusteluun viittaamalla varoituspäätökseen tai siirtämällä asia lupaosastolle. - Yksityisen terveydenhuollon luvat asiaryhmänä ei kuulu Valviran valvontaosastolle, vaan lupaosastolle. Loogista olisi ollut jo konsultointiapua pyydettäessä huomioida tämä seikka.

1.9. Holin henkilökohtaiseksi mielipiteeksi ilmoittama näkemys Pöntysestä sekä henkilönä (”tämän kaltainen henkilö”) että Pöntysen mahdollisuuksista jatkaa yksityisen terveysaseman johtajana tulee hänen Makkoselle osoittamassaan sähköpostiviestissä täysin selväksi. Holin asenne on ulkopuolisen havaittavissa ja vähintäänkin ”erityinen”. Se on esteellisyysperusteena vaikutukseltaan rinnastettavissa hallintolain 28 §:n 1 momentin 1–6 kohdissa tarkoitettuihin syihin.

1.10. Jostain syystä Holi jäi ennenaikaiselle eläkkeelle pian kaiken edellä kerrotun jälkeen. Meni yli vuosi ennen kuin Holille alettiin edes etsiä seuraajaa. Ulkopuoliselle ei voi olla syntymättä käsitys, että Holi sai ”pehmeät” potkut. https://villepontynen.blogspot.com/2019/12/valviran-johtajan-akkilahto.html

1.11. Ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta voidaan perustellusti väittää, että Valviran valvontaosaston johtajan mielipide ja asenne on ollut merkityksellinen myös valituksenalaisen asian valmistelussa ja käsittelyssä. Asiaa valmisteleva ja päätösehdotuksen tekevä esittelijä on ollut Holin alainen.

1.12. Valvira on paitsi asiantuntijaelin, käytännössä ensimmäinen ja viimeinen ratkaisuvaltaa käyttävä viranomainen nyt käsillä olevan kaltaisissa asioissa. Aluehallintovirastolla tai hallintotuomioistuimella ei välttämättä ole vastaavaa asiantuntemusta eikä siten edes pätevyyttä arvioida sellaisia seikkoja, joista tässäkin asiassa on kysymys. Tähän viittaavat niin Avin Makkosen menettely ja Avin päätös lupa-asiassa kuin hallinto-oikeuden perustelut tässä rajoitusasiassa.

1.13. Valviran asema valtiona valtiossa korostaa vaatimusta ehdottomaan puolueettomuuteen, esteettömyyteen ja menettelyn asianmukaisuuteen.2. Pöntynen ei ole pyynnöistään huolimatta saanut valvontalautakunnalle tehtyä päätösesitystä/-esityksiä

2.1. Valvira on lähettänyt Valviran sosiaali- ja terveysalan valvontalautakunnalle (jatkossa valvontalautakunta) päätösesityksen, johon valvontalautakunnan päätös perustui.

2.2. Valvira ei ole suostunut antamaan Pöntyselle päätösesitystä/päätösesityksiä pyynnöistä huolimatta.

2.3. Pöntynen esitti Itä-Suomen hallinto-oikeudelle editiovaatimuksen päätösesityksen/esitykset saadakseen. Vaatimus hylättiin.

2.4. Julkisuuslain 11 §:n ja 12 §:n mukaan Pöntysellä on oikeus saada nähtäväkseen päätösesitys/-esitykset.
 • Julkisuuslain 11 §:n mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 2 momentin kohdan mukaan asianosaisella on 1 momentissa tarkoitettu oikeus esittelymuistioon, ratkaisuehdotukseen ja niihin verrattavaan muuhun asian valmistelua varten viranomaisen laatimaan asiakirjaan, kun asian käsittely on kysymyksessä olevassa viranomaisessa päättynyt.

 • Julkisuuslain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.
2.5. Asian valmistelleen ja esitelleen Valviran lakimiehen Saara Vallivaaran mukaan ”valvontalautakunnan jäsenet saivat ennen asian ratkaisemista päätösesityksen, jonka mukaisesti asia ratkaistiin” (sp-viesti 11.12.2020). Vaille selitystä on jäänyt, miksi tällainen asiakirja on pakko salata asianosaiselta tämän perusoikeuksia koskevassa menettelyssä ja miksi asiassa ei ole tehty edes päätöstä.

2.6. Valviran lakimiehen Pöntysen ammatinharjoittamisen rajoittamista varten laatima ja Valviran lautakunnalle 24.8.2020 toimittama päätösesitys on julkisuuslain 5 §:n mukaan julkisuuslain piiriin kuuluva viranomaisen asiakirja, jota viranomaisella ei ole oikeutta salata.

2.7. Pöntynen viittaa hallinto-oikeudelle editiovaatimuksessaan lausumaansa. Hallinto-oikeuden perustelut, joiden mukaan ” vaadituilla selvityksillä ei ole merkitystä valituksenalaisen päätöksen lainmukaisuuden arvioinnissa eikä Pöntysen vaatiman lisäselvityksen hankkiminen ole asian selvittämisen vuoksi tarpeen”, on käsittämätön. Onko tuomioistuimen asiana arvioida näyttöä, jonka saaminen on tehty asianosaiselle jo etukäteen mahdottomaksi? Onko myös hallinto-oikeuden asiana Valviran tavoin jo etukäteen estää toisen asianosaisen oikeusturvan saaminen? Eikö asiakirjan merkityksen arviointi kuulu asianosaisille?


3. Valviran sisäiset asiantuntijat

3.1. Valviran ylijohtaja Henriksson on puhelinkeskustelussa 14.12.2020 ilmoittanut että Valvira oli konsultoinut asiassa sisäisiä asiantuntijoita. Rajoituspäätöksessä ei ole mainintaa sisäisistä asiantuntijoista. Toisaalta asian valmistelijana toiminut Valviran lakimies Saara Vallivaara oli sähköpostiviestissään 6.9.2019 ilmoittanut: ”Olen keskustellut tässä vaiheessa asiasta osastomme ryhmäpäälliköiden Kaisa Rialan, Kirsi Liukkosen ja Helena Mönttisen kanssa sekä osaston johtajan Tarja Holin kanssa.” Todettakoon, että Vallivaaran mainitsemista henkilöistä lääketieteellistä asiantuntemusta on osaston johtajalla Tarja Holilla.
 • Valviralla on ulkopuolisia pysyviä asiantuntijoita, joilta se pyytää asiantuntijalausuntoja. Valviralla on lisäksi sisäisiä asiantuntijoita, jotka osallistuvat mm. lääkäreiden ammatinharjoittamisen rajoituspäätöksiin.
3.2. Valviran valituksenalainen päätös on perustunut myös sisäisten asiantuntijoiden selvityksiin. Pöntyselle on varattu tilaisuus lausua mielipiteensä ja antaa selityksensä ainoastaan ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnoista.

3.3. Valvira on ilmoittanut, että Valviran sisäisten asiantuntijoiden konsultaatio on ollut suullista eikä siitä ole olemassa dokumentaatiota.
 • Hallintolain 34 §n mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

 • Hallintolaki ei tee eroa suullisen ja kirjallisen selvityksen välillä.

 • ”Aineiston liittyessä kiinteästi päätöksenteon valmisteluun tai muuhun merkittävään toimenpiteeseen, väistyy asiakirjan status sisäisen työskentelyn asiakirjana, jolloin se kuuluu julkisuuslain piiriin” (Olli Mäenpää, Hallinto-oikeus, 2018, s. 663).

 • Kuten vastaaja A on ratkaisussa KHO 2021:152 todennut ”Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2017:157 on johtanut tilanteeseen, jossa viranomaiset ovat ryhtyneet laajasti hyödyntämään ratkaisun oikeusohjetta, jonka mukaan niin sanotut sisäiset asiakirjat jäävät julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Tällöin kuitenkin kierretään sitä, ettei laista löydy oikeudellisesti kestävää salassapitoperustetta.”

 • Jättämällä dokumentoimatta sisäisen asiantuntijaselvityksen Valvira voi kiertää paitsi kuulemisvelvollisuutensa myös julkisuuslaissa säädetyn tiedonantovelvollisuutensa perusteella, joka ei ole asianmukainen eikä laeissa tarkoitettu.
3.4. Pöntysellä on lain mukaan oikeus saada tietoonsa kaikki selvitys, joka saattaa tai on saattanut vaikuttaa asian ratkaisuun.

3.5. Valviran sisäisten lääketieteellisten asiantuntijoiden konsultoinnit ovat liittyneet kiinteästi päätöksenteon valmisteluun. Kysymys ei siten ole viranomaisen sisäisestä työskentelystä, vaan nimenomaan virkatehtävien hoitamisesta. Valviran virkamiehet toimivat virkavastuullaan, mutta asiantuntijoiden henkilöllisyys ja heidän kannanottonsa on nyt haluttu pitää salassa.

3.6. Pöntynen viittaa sisäisistä asiantuntijoista edellä kohdassa 3.1. lausuttuun. Pöntysen tiedonsaanti on ollut puutteellista eikä Valvira ole antanut edes Holin esteellisyydelle Pöntysen vaatimuksesta huolimatta merkitystä.4. Kohdat 1–3 kokoavasti ja valituslupaperusteina

4.1. Asian käsittelyyn Valvirassa on osallistunut valvontaosaston johtaja, jolla on ollut selvästi negatiivinen mielipide Pöntysestä. Vaikka johtajan mielipide on ollut subjektiivinen, se ei poista johtajan aikaisemman menettelyn kontaminoivaa merkitystä tässä rajoitusasiassa. Menettely Valvirassa on ollut selvästi virheellinen. Valvira on lisäksi vastoin julkisuuslakia jättänyt antamatta Pöntyselle tämän useaan kertaan pyytämää päätösesitystä/päätösesityksiä tekemättä pyyntöjen johdosta edes valituskelpoista päätöstä. Valvira on edelleen laiminlyönyt kuulla Pöntystä asian valmistelussa käyttämiensä sisäisten asiantuntijoiden mahdollisesta esteellisyydestä ja heidän kannanotoistaan, jotka se on jättänyt dokumentoimatta. Valvira on menettelyllään riistänyt asianosaiselta oikeuden oikeudenmukaiseen menettelyyn, julkisuuslain mukaiseen tiedonsaantiin ja jälkikäteiseen oikeusturvaan.

4.2. Itä-Suomen hallinto-oikeus ei ole kuitenkaan katsonut mitään virhettä tapahtuneen, vaan on hylännyt Pöntysen menettelyvirheitä koskevat väitteet ja vaatimukset. Hallinto-oikeuden perustelut ovat epäselvät ja puutteelliset.

4.3. Jokainen Valviran virhe on jo yksinään merkityksellinen. Yksittäisten virheinen merkitys kasvaa ja kumuloituu, kun ne toistuvat. Valviran menettely ei täytä hallintolain 6 §:n mukaisia hallinnon oikeusperiaatteita. Itä-Suomen hallinto-oikeus ei ole antanut Pöntysen oikeusturvavajetta koskeville väitteille mitään merkitystä. Hallinto-oikeuden menettely on ilmeisen virheellinen.

4.4. Asia tulee tämän johdosta saattaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on myös erityinen syy. Asialla on Pöntyselle erittäin suuri, hänen perusoikeuksiaan koskeva merkitys.


II VALITUS

 

VAATIMUKSET

 

Pöntynen vaatii, että korkein hallinto-oikeus

 1. keskeyttää hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpanon

 2. poistaa Valviran ja hallinto-oikeuden päätökset ja palauttaa asian Valviran uudelleen käsiteltäväksi

 3. velvoittaa Valviran korvaamaan Pöntysellä tähän mennessä olleet oikeudenkäyntikulut 37 160 eurolla laillisine korkoineen kuukauden kuluttua päätöspäivästä lukien
Pöntynen varaa tilaisuuden esittää vaatimuksen pääasian osalta perusteluineen, mikäli myönnetty valituslupa ei vastoin hänen vakaata käsitystään johtaisi asian palauttamiseen Valviraan.


VAATIMUSTEN PERUSTELUT


Pöntynen toistaa valituksensa perusteluina edellä valitusluvan osalta esitetyt perustelut. Koska Pöntysen tähänastiset kulut asiassa ovat olleet Valviran menettelystä johtuen turhia, korvaus niistä on aiheellista määrätä tässä vaiheessa riippumatta siitä, mihin lopputulokseen asiassa mahdollisesti myöhemmin päädytään.


ALLEKIRJOITUS / PÄIVÄYS

 

Jännevirralla 2.11.2021

Ville Pöntynen

 

  

LIITELUETTELO

(1) Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös

(2) Valitusosoitus

(3) Selvitys valitusajankohdan alkamisen ajankohdasta


Kommentit

 1. Järkyttävää toimintaa Valviralta ja muilta lääkäreiltäkin! Suomessa luotetaan lääkäreihin ja Valviraan, mutta tällaisen jälkeen luotto murtuu! Ihan hirvittävää.. Voimia sinulle Ville!!! Ja yritetään uskoa parempaan tulevaisuuteen!
  Terv Hoitamaton potilas - 81

  VastaaPoista
 2. Julkisen pitäisi olla julkista! Jos viranomaisella ei ole "luurankoja" kaapissaan, niin ei pitäisi olla estettä näyttää dokumentteja. Jokin siis mättää ja pahasti.

  Villellä on paljon annettavaa lääkärinä - todella mielenkiintoinen ja asiantunteva myös luennoitsijana!

  VastaaPoista
 3. Voimia Villelle ja toivottavasti oikeus vielä voittaa ! Jätkyttävää ' korruptiota' ja vielä Suomessa ! Taistelkaamme vääryyksiä vastaan. Lääketeollisuus jyllää eikä halua ihmisten parantuvan.

  VastaaPoista
 4. Voimia sinulle, Ville! Et ole ainoa joka taistelee oikeuden puolesta, mutta taidat olla sitkein. 👍

  VastaaPoista
 5. Olen seurannut Villen uraa pitkään. Hyvä lääkäri, joka todella haluaa auttaa potilasta. Mutta meillä Suomessa ei hyväksytä mitään muuta kuin "käypä hoito suosituksen" pilkun tarkkaa noudattamista. Ihmiset on yksilöllisiä, niin pitäisi olla hoidonkin.

  VastaaPoista
 6. Tällaiset sitten saavat toimia lääkärinä https://akmiansu.blogspot.com/2022/09/valkotakkipsykopaatit.html

  VastaaPoista
 7. Haluaisin tietää miksi Armour Thyroid poistettiin käytöstä? Läheiseni tarvitsee sitä ja tilanne on akuutti. Kunto huononee kovaa vauhtia, hemoglobiini romahtanut, väsynyt, ruokahaluttomuus. Lääkettä ei saa Suomesta vaikka siitä olisi välitön apu! Mitä voin tehdä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ruotsissa se ei ole kiellettyjen lääkkeiden listalla paikallisen Kilpirauhasliiton mukaan. Silti Ruotsissakin on lääkäreitä, jotka eivät sitä määrää.

   Poista
 8. Ville minulla olisi mielenkiintoiset tekstit KYS:sistä. Vuodelta 2018 ja 2019, Leena Moilasesta, Marjo Kervisesta ja Minna Purokivestä Oisin tehnyt silloin kantelun aviin mutta, yllätys yllätys silloinen Potilasasiamies sanoi että se sähköinen muistutus on bitti svaruudessa. Nää Itä-Suomen AVIN tekstit on vielä huvittavimpia, niitten Lakimies rukoili että en tee siitä julkista juttua

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ensimmäinen ilmianto

Endokrinologiyhdistyksen bluffi paljastuu